สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Mae Fah Luang University

พัฐนนท์ พลหาญ. กลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างของผู้เรียนไทยที่เรียนทางด้านธุรกิจในระดับอุดมศึกษา. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 24, 197 – 219. นารีรัตน์ วัฒนเวฬุ. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 23, 93 – 134. อนุ ยอดพรหมมินทร์ และนวมินทร์ ประชานันท์.

กลวิธีการเรียนภาษาจีนกลางของนักศึกษาไทย. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ทำไมต้องเรียน ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม ที่ สจล.

วิชาภาษาจีน

วิชาภาษาจีน

กันต์ อาลัยญาติ. การศึกษากลวิธีการเรียนรู้คำเลียนเสียงธรรมชาติภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ญี่ปุ่นศึกษา) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ยิ่งรัก ชุนชาติประเสริฐ.

ครบทุกวิชาในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทั้งเจาะเนื้อหาและเจาะข้อสอบ 7 ม.ดัง มหิดล จุฬาฯ มธ. ภาษาจีนเพื่องานประชาสัมพันธ์และโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ญี่ปุ่นศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ค่ะ… ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ) ศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ) Bachelor of Arts B.A.

Copyright © 2021 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. All rights reserved. เปิดทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น.

กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. พระสุขพล ปุณฺณสุโข และคณะ. ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย. วารสาร “ศึกษาศาสตร์ มมร” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 6, 507 – 519.