ไปร่วมงานบวชนาค ท กล้วยไม้ ณ อยุธยา Chantrabook หนังสือมือสองสภาพดี หนังสือเก่า หนังสือหายาก,Online, : Impressed By Lnwshopcom

พิชชาดา ประสิทธิโชค, ธนวัฒน์ ศรีไพโรจน์, สราวุฒิ ตรีศรี. “พฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟนและรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเสพติดสมาร์ตโฟนของเยาวชนเจเนอเรชั่น Z ในเขตกรุงเทพมหานคร”. ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด คณะแพทย์ศาสตร มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์, ๒๕๖๔. สำนักยุทธศาสตร์, สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม.

กล้วยไม้ ณ อยุธยา

กล้วยไม้ ณ อยุธยา

“รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี ๒๕๖๓”, ธันวาคม ๒๕๖๓. จงกลนี บุญณะ, จิตสุภา จึงเจริญนิรชร, อริสสา สะอาดนัก. “พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือที่ส่งผลต่อโรคโนโมโฟเบียของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร”. การประชุมวิชาการประจำปีสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์.

กล้วยไม้ ณ อยุธยา

By ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา. | สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. ห้องสมุดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร. © สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 2008.

อัฏฐิกา กล้วยไม้ ณ อยุธยา, สานนท์ ฉิมมณี. “ศึกษาพฤติกรรม วัตถุประสงค์และผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้แท็บเล็ตหรือสมาร์ตโฟนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัด นครศรีธรรมราช”. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต, ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐.